is toegevoegd aan uw favorieten.

Register der resolutien en placaaten van [...] de heeren Staaten van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«44

PR.

PRIVILEGIËN. Zie ook GEDEPUTEERDEN , GEREFORMEERDEN, GE WIGTEN en GILDENS.

PROCEDEEREN. Styl van Procedeexen voor den Hove Provintiaal, in cas van Tauxatie by Commisfaris van dien gedaan, den 21 May 1574,

PROCEDUUREN. De ftukken beboorende tot de Proceduuren van den Procureur Generaal, tegens eenige leden van de Magiftraat en Vroedfchap te Harlingen , benevens copia der Kameradvyfen gezonden aan Zyn Doorluchtige Hoogheid den Heere Erfftadhouder, den 8 Juiy 174S.

Zo in bet Hof Provintiaal als by de Nederrechters, zal men alle Proceduuren, zo fpoedig eenigzints doenlyk is termineeren, en dezelve voldongen en in ftaat van wy•zen gebracht zynde, ten langden drie maanden daar napronuntieeren, Regl. Reform, van den 21 Decemb. 1748. art. 35.

"~ —— Status der Proceduuren

tusfchen Vrouw Goeddeus en W. Bergsma ver/eend, den 18 Maart

——— Refolutie genomen, ingevolge de misfive van den Heere Erfftadhouder , waar by word geftatueerd, dat over de Proceduuren welke tusfchen de Grietenyen van Tietjerkfteradeel en Dantumadeel, omtrent de flattingskosten zyn ontftaan, zodaanige Heeren Raaden in den Hove Provintiaal zullen voteeren, die geene Landen in beide deeze Grietenyen bezitteD, of in geen tweede graad aan bezitters daar van, zyn geparenteerd, den 5 Septemb. 1777.

"— Het verzoek van Salo-

mon Jongma, die zich als Borge voor Covert Adüma had ingeiaaten, inde

PR. .

Proceduures van dees laatstgenoemden, contra de Hoofdcommis J. Binkes cum Fisco gefterkt, tot ftiiftand van Proceduures, uit byzondure gratie in dit geval en zonder eenige confequentie, geaccordeerd,- den 19 Maarc 1780.

PROCEDUUREN. Zie ook GRO. VESTINS en UITSPRAAK.

PROCEDUURES. Zie JONGMA LOO, MARSSUM en WEDUWEN FONDS.

PROCES. Zie AUCTHORISATIE.

PROCESSEN. De Procesfen tusfchen Giolt Arents en de Hoofdcommis Binkes , in fatlis gewezen , den 9 Novemb. 1753.

1 Zie ook GIOLT A-

RENTS en HOF PROVINTIAAL.

PROCESSIE. Oidre tot het houden van een generaale Procesfie, wegens de viclorie door Don Frederik van Alva op de Hugenoten by Bergen in Henegouwen behaald, den 26 July 1572.

— Ordonnantie tot een Procesfie over de Victorie , op Graav Lodewyk van Nassauw hy Nymegen op de Mookerheide bevogten, den 19 April 1574.

PROCLAMATIEN. Geordonneerd , dat alle koopingen, wisfelingen , geevingenvanzaaden, klyn, veenen enz. even gelyk andere gronden, folemneelyk drie zondagen over de Kerk, en drie waardagen over 't Gerechte daar ze gelegen zyn, geproclameerd en te Bode gefteld zullen worden, ten einde een ieder die daar toe gerechtigd is, de Niaarneeminge kan doen enz., den 12 May 1589.

' De Predikanren gein-

terdiceerd, ora eenige Perzoonen re trou-