is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

ALGEMEENS

H.

Tydpkrk.

Hy voorziet zyne Armée van leeftogt.

Aanvaardt zyne marsch naar Stiefelt.

Den i^fle van Wynmaand by nacht.

Den i6fle van Wynmaand.

De Koning komt by Görlitz a;:u.

richt te geeven, die nu belastte, dat de trein zonder tydverlies in den nacht opbreeken en eerst naar Hoymwerda, maar van daar naar Glogau gaan'zoude, het welk ook gelukkig ter uitvoer werd gebrast

Vervolgens droeg de Koning zorg,0dat de Armee van brood en leeftogt voorzien werd. Want de Armée kon haare magazynen in Silefiën zo fchielyk niet bereiden. Alle proviand-wagens, de bakkery en andere noodzaakelyke behoeften vertrokken den 23fie des avonds, langs den linkeroever der %ee.naar Kummerau en pasleerden hier de rivier.

De weg, welken de beide kolonnen namen, deed den Oostenrykfchen Veldheer denken, dat de Koning zelve den we<> naar Glogau zou inllaan. Deeze gedachte was voorzeker de oorzaak van de onverIchilhgheid en rust, waarmede de VeldMarfchalk daun 's Konings aftogt toeliet Want niemand kon gelooven , dat de narsch over Görlitz langs eenen weg naar nlefien zou gaan, die met Oostenrykers >ezet was.

En evenwel floeg de Koning deezen veg m, brak met zyne Armée uit het Ie[er op, nam, omdat de naaste weg bezet vas, eenen omweg en kwam gelukkig en mverhinderd in de vlakten by Görlitzlan. 'V ant een bende Oostenrykers, door daun Ie isfte van Wynmaand afgezonden , om e marsch des Konings te befpieden, ^erd met veel verlies terug gedreeven.

Door