Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 25

haare vredelievende denkwyze, misfchien in den ftaat der openbaare aangelegenheden, eenige hinderpaalen, om met nadruk zich zyne zaak aan te trekken. Alles wat onder de Regeering der Keizerin Elisabeth gebeurde, waren onderhandelingen des Konings van Denemarken over eene > fchadeloosftelling wegens Schleswig en de ruiling van 't Hertogs aandeel aan Holftein tegen de Graaffchappen Oldenburg en Delmenhorst. Al is liet ook, dat de Keizerin Elisabeth niets tegen deeze aanbiedingen gehad heeft, was echter de genegenheid van den Groot-Vorst vooreen land, het welk hy als een gedeelte van zyn vaderland befchouwde, en zyn haat tegen een Hof, waardoor hy zich zo zeer .beleedigd rekende, te groot, dan dat hy ooit van zich had kunnen verkrygen , om onderhandelingen van dien aart te begunftigen. Zodra hy den troon beklom ontdekte men zyn vast befluit, om alle zyne eifchen, betreffende niet alleen den afftand van zyn aandeel aan het Hertogdom Schleswig, maar ook de vergoeding van de inkomften, zo lang door den Konikg van Denemarken genooten, indien zulks niet door kortduurende onderhandelingen kon gefchieden, met de wapenen door te zetten.

Het Deenfche Hof, zulks ingevalle de troonsbeklimming van Pieter III. lang voorzien hebbende , had reeds zints vier jaaren eenige oorlogs-toebereidfelen gemaakt. Boven is het reeds aangeftipt, B 5 " dat

II.

Tydperk.

De Keizer befluit zynen aanfpraak te doen gelden.

Sluiten