is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ui

TïDPfcKB

Den f.

van Slaj

wntmnA

Gefchii over de vryheid di Drukpers en over h( Parlanienrsvoonechr

232 ALGEMÈENE

renen) fchadeloosftellingen, die vee] gr00-

^ h u"ne lyden' grooter misfchien zelfs, dan hunne verwachtingen, waren.

uoor aile deeze bedry ven werd de openbaare oplettendheid van tyd tot tyd meer gewekt Het fcheen alsöf de vryheid dagelyksch van nieuws in het ftrydperk moert treeden , en alsof zy dagelyksch c ten nieuwe overwinning behaalde. En dit was tot den tyd der vergadering van het Parlament toe, byna altoos het onderwerp der gedachten en gefprekken. leder had nu zyne oogen op de eerst. volgende zitting gevestigd. Geen van beide partyën fcheen geneegen den ftryd te willen ontgaan. Zy hielden zich gereed, om klagten in te brengen, de ééne party over het misbruik van de vryheid der Drukpers en van het Parlaments-voorrecht, maar de andere over de fchending van deeze vryheid en van dit voorrecht! en over den flag, welken de Staats-fecretansfen door hunne handeiwyze de vrv•heid van elk Ingezeeten wilden toebrengen.

In deezen flryd hadden de Ministers het voordeel, dat zy deni eerften flag gaven De Koning moest in zyne aanfpraak van den Troon tevens van den vrede gewas maaken, ten einde daardoor het Paria ZTueü hIe.rhaa(de g°ed^uring van deszelfs bewerking aftepersfen, en den zegepraal der Ministers recht glansryk te maaken juist over het fuik , waarin de tegenparty, geduurende het adjournement van

bei-