is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Agt-en-twintigste deel. MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1793. 13Ï5

ten laten zetten , wilde hem als toen een anker i van een ander Koopvaarder byzetten , dog zeide i zulks niet nodig te hebben, de gelegenheid belette my om van dit voorgevallen eerder dan den 22 r,apport te doen; geduurende myn verblyf aldaar, kreeg nog vier Schepen onder convooy, zynde 'er twee van dezelfde, die ik naar London geconvooyeerd hadt, de wind dagelyks Noord Oost en Oost zyn;| de,'deed ons hier vertoeven, exerceerde dagelyks ;i de Equipagie, op Zandag den 26 een Spiegelge:t houdende, ingevolge het 14 Artikel van Uw Excellenties ordre in dato 24 Mey 1789, hadt een Matroos het ongeluk het Huk niet wel uitge| wischt zynde. en na alle apparemie den Comman'i deur het fintgat niet ter deege digt.gebouden, by het aanzetten der cardoes het Ituk afging, dog tot 1 groot'geluk zo 'er geene verdere toevallen by ko: ji men, zal hy 'er geene reliques van hebben: den 1 28 de wind weder Noord West zynde, gingen on; j der zeil , dog weder Noordelyker en Noord Oost 1 lopende, konden niet boven deBoey vnn de Middle J zeilen, gingen weder ten anker. Den 30 de wind J weder aan het Noord Westen gingen onder zeil, l ;en raakten met kragt van zeil boven de Boey van i de Middle; de koelte nam hand over hand aan met 1 zwaare buyen, wanneer by de Gunflset komende , I de wind naar het Noord Noord Oosten liep, met | Rormbuyen en donder weer, gingen ten anker, 1 ;| woey het groot marszeil van de Hoeker de jacob 1 Antonio uit die lyken, en floeg toen 't weer wat i bedaarde een ander aan; den volgende dag de wind I weder Noord West en Noord West ten Noorden 1} ging met het convooy onder zeil; dog by de buiï tenlte Boey van de Gunfleet komen-e, wierdt het 1 weder Ril en moesten ankeren: den volgende d ig if zynde den 1 Juny, kregen wy een flaauw koeltje ] uit het Zuiden, en ging ik na gedaane fein met het i convooy onder zeil, iterk 24 zeilen, dog 28 moei| tende zyn, zynde 'er buiten de Tjalk , die zig | den ij van my geabfenteerd hadt,-nog twee anTtttj de-

Dordrecht.

Rapport van den Lieut. Van Kervel.