Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( , ) Num. ioi

Extraft uyt de Re-

iolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staace der Vereenigde Nederlanden. .

Woensdag den 17 Maart 17 84.

IS na deliberatie goedgevonden en verftaan, d*t >y prpvifie, en zoo lang geen andere ordre zal geile d weef n by de gefaamentlyke Bondgenooten op de Miluane jaftitie, gevolge zal worden den voet, die daar omtrent gehouden is zëdert den jaare i6Si tot i67i, als-me.ue zeden den jaare 1703 tot 1746, en dat mitsdien door de refpedive Kryesraaden in de Guarnifoenen, zoo m net cmie als in het^imineele, onbepaalt by continuatie regt fal wor. den gefprooken, alleen met die uitzondering, voor zooverre betreft de Steeden in de refpeeïive Provinciën, Item in Staat hebbende, dat de Commandeurs met de Krygsraaden in dezelve, niet verder zullen mogen gebruiken, nog extendeeren de Militaire jurisdidie, als in conformiteit van de Reiolutie van den %f Maart i6fi. by de extraordinaire Vergadering van de gefaamentlyke Bondgenooten op de groote Zaal alhier genomen, dat is, al een over de na~ lamheid en overtreedingen in Togten en Wagten, overman aan den V.and3 dejertie van de Comfagnten of verloop van de eene Compagnie onder de anderen zonder Taspoort, mitsgaders overexceftn en deliclen , die de Officieren en Soldaten onderling, of de een tegens da» ander** , zullen toornen

"d^aZT^™ deeze Haar Edele Mog. Refolavil 'deel. lab

Sluiten