Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dragonders, en van de Regimenten of Battaiilons Infanterye; als niede aan de Commanderende Officieren van de Compagnien Anilleriften, welke tot derzelver onderhebbende Garnizoen behuoren, te permitteeren, om, ren einde zich, fe e eerder hne beeter , te completeeren, op Wf-rvn-g te zenden van ifder Regiment Cavallerye of Dragonders ctn i. twee Onderofficieren, en een & t*ee Ruyters of Dragonders per Compagnie; en van ieder van de Battaiilons Kalkmate, Duitlche of Walfche Infanterie, een a twee O derofficieren; en van ieder Compagnie twee Man -r van ieder Battaillon Zwitfers twee a drie Onderofficieren j en van ieder Compagnie drie Man, en van ieder Compagnie Artilleriiien twee a drie Man tot nadere ordre.

Doch is de ferieufe intentie van Zyne Hoogheid, dar van deze permiflïe geen misbruik gemaakt werde, en dat 2ulks nier aangezien worde als een verleend verlof, maasdal de Collonels of Commanderende Officieren daar aaa de hand houden, dat geene andere Onderofficieren ©f Gemeenen, uit hoofde van deze permiffie, zich- abfenteeren» dan die eöèdif op Werving gaan,, en dat aan Zyne Hoog. hcid rapport gedaan worde op den eeriten October aanftaande, hoe veel Mat fchappen by ieder Compagnie aangeworven zyn, en we!ke middelen men in* het werk treeft geileld, om zich- te completeeren ^zullende alsdan vanie^gnr Regiment Cavallerye en Dragonders,, va», redes Batcailton»

VU. <D-EEL-„ U-

f i ) Num. ioc

Y N E f 1 O O G li E I D

permitteert hier mede aan alle Gouverneurs, Commandeurs of Commandcerende Officieren van de Steeden en Plaatfen, met Trouppes van den Staat bezet, om aan de Collonels of Commanderende Officieren van de Regimenten of ^squadrons Cavallerve of

Sluiten