Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Stééden en Plaatten, met iroupes van aeu «naai uc«iMtu> de Commandeerende Officieren der Regimenten en Corps, onder derzelvér Orders ftaande, op het ilerkfte. te rccom-

rtnandeeren, derzelvér ondërhebbeude Compagmen tenfpoe-

•digfien te completeeren, met goede weerbaars Manfchap-, in ftaat om het Geweer te dragen, en dus geene Kinderen: wordende, om dé Capiteinen hier in te gemoéttekoomein

•aan de Nationale, Duïtfche, Walfche en Zwitzerfcheinfanterie, gepermitteert, om Manfchappen, beneeden de gewone Maat, aan te neemen: mits echter,,wat aangaat de Musquettiers boven dé vyf voet, en niet minder dan achtien jaren oud; En wat aangaat de Grenadiers, Manfchap* pen boven dé vyf voeten en drie duim, en raeede niet minder dan achtien jaren oud; blyvende de Maat voor de Tambours foo als by het Reglement van den 18 Februarf

! 177Z voorgefchreeven is; en wat aangaat het Régiment Hollandfche Gardes te Voét, zoo word gepermit teert, ofti

'By het zelve, zoo tot Grenadiers als Musquettiers:, aart je neemen Manfchappen onder de gewone Maat van .vyf voet zeevén duim, des dat dezelve zyn boven de .vyf voet en

<«vyf duim; gélyk meede gepermitteerd word, by alle de Regimenten Manfchappen aan te neemen, die ntet gediene hebben, al zyn zy ouder dan drié en dertig, mits niet boven de vyf en veertig jaren, en dat zy geene gebreeken hebben die hun tot den dienft onbequaam maken; en op dat het completeeren der Compagnien des te fpoediger voortga, permitteerd Zyne Hoogheid al verder, in deeze tyd, en tot nadef ordre, het aanneemen "van Recruten by de Nationale , Duitfohe en Walfche Regimenten wel voor minder dan zes, doch voor niet minder dan twee jaren VIL WEEL* A «ö-

( 1 ) Num. Ï09,

fNE HOOGHEID

laft eh ordonneert hier meede, alle Gouverneurs-, Commandeurs öf Commandeerende Officieren der

Sluiten