Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 141

Extra^ uit het Regifter

der Refolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten vaa Holland en Weftvriesland 3 genoomen op

Den 2, Maart 1785.

3E Heeren van Alder wereld en Toulon, haar Ed. Mogende Meede-Broederen in Raade, hebben gerapporteert, dat &c. En is wyders by deefe géleegentheid verder goedevonden en verftaan, dat haar Edele Mog. Refolutie an den %$ Oétober 1757, waar by bepaald werd hoe de ewaaring van de Compagniesgelden fal moeten geBieden, in lbo verre fal worden geamplieert, dat by dien by abfentie of onvermogen van de Capitein of ■ieutenants 'er maar een Officier by de Compagnie ïnalides bevonden wierd in flaat om defelve behoorlyk te linnen adminiftreeren en dirigeeren, in zulken geval, tn een' der bequaamfte en meeft vertrouwfle Sergeanten iet voorkennifle van den Solliciteur, de bewaaringe an de tweede Sleutel fal moeten worden gegeeven; 'ordende Heeren CommiffarilTen by deefen verfogt van iet fijn Hoogheid te overleggen, om eenige bequaame ergeanten met de expetfance van by vacature als tweee Lieutenant te zullen worden aangefteld, te plaatfen y die Compagnien, daar Officiers het zy door abfentie iet verlof of die door hoogen ouderdom en gebreekera VIL VEEU A

Amplfatie vtn hun, Ed. Mog. Rtjolutie Dan den 25 Oüob.

1757» tf« opfigten van de bs•waaringder Compagniesgelden van, -de Invalides; en lafi aan den Capitein Moofers «m jaarlyk; de Geweeren van dit Compagnien te examinK• ren.

Sluiten