Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Niim. 144.

I Ext rad uyt de Re-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden,

Dïngsdag den 22 Maart 1785.

IS gehoord het rapport van de Heeren van Aarffen van Sommelsdyk , van Lichrenberg „ en Thefaurier Generaal Bisdom, den Heef Peilers doof indicpofitie abfent lynde, hebbende, ingevolge haar Ed. Mog. Rcfolutie van <3en z8 January 1783 geëxamineerd eene Memorie van den Dincteur Generaal du Mouün, voor lbo ^veel daar by, ter geleegentheid van de nagelaten Plans, Kaarten, Tekeningen en Papieren door wylen den Colonel Ingenieur Fierlinck nagela;en, in confidentie geeft, het gebruik, dat by veröerf van Directeurs of Ingenieurs, van dericlver nagelaten Plans van de Steden, Kaarten, Tekeningen en andere Papieren, de Fortificatiën concerneerende., loude kunnen werd&n gemaakt.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, d-^t voortaan aUe ioodanige Plans, Kaarten, Tekeningen en P?.pieren, de Fortificatiën concerneerende, dewelke de Directeurs of Ingenieurs by derfelver overlyden, of verlaten van 'sLands dienit, zullen komen na te laaten, eti noeren blyven fubliiteeren, in gevolge haar Ed. Mog. efpeciive Refolutien van den 9 February 1740 en 9 july 7-83, en waar van haar Ed. Mog. voorfien zullen zyn„ jedeltineerd zullen blyven voor de refpeftive Departenenten daar toe delëlve relatif zullen bevonden worden, VU 'DEEL, A em

Sluiten