Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 ) Num. ?47

ZYNE HOOGHEID in ervaring gekomen zynde, dat onder de refpedive Regimenten in dienit van deezen Staat, zig bevinden Perfoonen, welke te vooren onder het vyfde Battaillon van den Heere Lieutenant Generaal Furft van Waldeck, in dienft van den Staat overgenoomen, geëngageert geweeft en van 't zelve Battaillon gedeferteett zya, en dat aan den anderen kant onder het gemelde Battaiüon, verfcheide Deferteurs uit andere Regimenten in dienft van den Staat zich insgelyks bevinden, en gelet,dat uit dewederzydfche voorf. Defertien, veele difficulteiten zouden kunnen ontdaan, heeft goedgevonden te verklaren, gelykHoogltdezelve verklaard by deezen, dat geene der voorf. Defertien, voor zoo verre dezelve voor den cerfle Maart van dit loopende jaar zouden mogen begaan zyn, tot misdaad zullen worden geimputeert aan de weederzydfche Deferteurs, welke zich onder het bovengemelde Battaillon, wanneer het zelve hier te Lande zal aangekoomen zyn 9 als onder de andere Trotipes in dienit van de Staat, over en weeder, op den voet hier voren gemeld zouden mogen bevinden, maar dat dezelve desweogens worden gepardonneerd , gelyk HoogÜdezelve hun pardonneerd by deezen; permitteerende Hooggemelde 'Zyne Hoogheid, loverzulks, aüe de gcmeldf Perfoonen in de refpecliveRegimenten en Compagnien, onder welke zy zullen mogen gevonden worden, te mogen blyven behouden, met \Ml aan alle de Coüonels en Gommandeerende Officieren van ide refpeclive Regimenten in dienO: van deezen Staar, deinod'ge zorge te dragen, dat over en weeder worde afgezien van alle reclame, welke ten aanzien van de meergemelde weederzydfche Defeiieurs zouden mogen vermeendi worden plaatfe te kunnen hebben.

En zal deeze Zyne Hoogheids Ordre aan alle de-ge» , VU T>EEL. mei!-

Sluiten