Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï ) Num. i$6

Extraófc uyt de Re-

folutien van de Edele Mog Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woendag den 11 Juny 1785.

IS gehoon het Rapport van den Heere Thefaurier Generaal Bisdom en Secretaris Mollerus, de Heeren vari' Aerflen van Sommelsdyk, van Lichtenbergh en Pellers., der felver Meede-Commifïariflen abfent,dog de twee eerrtgemelde by de Belognes prefent geweeft zynde,hebbende ter voldoening aan haar Edele Mog. Refolutie van den 6 deefer maand geëxamineert eene Miflive van den Direaeur Generaal du Moulin,gefchreeven te Breda den 3 re voeren', voor foo verre daar by voordraagt, dat naar dien Ky de pmbheque Aanbelteedinge door den geenen die Aanneemt blyft, de Strykgelden aan den minden Infchryver tot ntï toe alleenlyk betaald worden, in gevalle de AMnbeftecdirrg word geapprobeerr, zulks de Aanneemers weinig aanmoedigt^ om na de Befteedinge te komen, en dat hy Directeur Generaal daarom vermeende in bedenking te moeren? geeven,. of haar Ed. Mog. niet eens vooral, i'ouden gelieven vaft te {tellen, dat voortaan-de Strykgelden, aanJlond* by het doen der Aanbelteedingen door de refpedive Onrfangers zullen worden betaald, op den felfden voet, alszulks gebruikelyk is, wanneer de Heeren haar Ed. Mog. Gecommitteerdens aanbelteedingen der Werken felve doen,. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en ver-

,Arby^e^r eens voofal» d& refpediv^ Direa^urs- enVU, DE EU. 1^

Sluiten