Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraófc uyt de Re*

lolutien van de Edele Mog, Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Phjdag den I Jüly 1785.

|S geleefen eene fecreete RefoJutie van den r9 fat? £ JaatHleeden, waar by, voor zoo veel de Paarden van d Cavallery, Dragonders en ligte Troupes niet ter Weyige zullen worden gezonden, het Fourageeren uit 'stands ^agazynen te MaaHricht, Bergen opdoom, 'sBofch en preda op zeekere voet werd gepermitteert *\*1™a °P ged|lib"eert *ynde, is goedgevonden en verKa n, dat aan de Regimenten CavaiJery, Dragonders, en öigte Trouppes, Guarnifoen houdende teMaaftricht, Ber gen op Zoom, YBofch en Breda, zal werden gepermir-" Eïï Vo t0i den.eerften September deefes jaars, voor zoo veel de Paarden niet ter Weyde gezonden zullen worden,

nlK^ ^Ura^erCtl Uk de 'sLands Magazynen aldaar,' au lende de Cavallerye, en de ligte Trouppes als Cavallerv petaald wordende, kunnen volltaan met te betaalen tekens les: Huivers, en de Dragonders tegens vyf Huivers Hollands, jet compleete ration Fourage; moetende aan den Lieuteaant Collonel en Infpeaeur van Tuyll, voor zoo veel aanfiw u Ma|azJnen van Courage te Bergen op Zoom, stfolcn en Breda, en aan den Commis van 'sLands Mal gazynen te Maaltricht, ten opzigte van het Magazyn van eourage aklaar, gegeeven worden precife Lyften va& ftee

"// VEEL™7' Drag0nders en "*lc Tr™PPes ^age.

Sluiten