Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y.YNE HOOGHEID,

M^A by Refolutie van dé Edele Mog. Heeren Raden van btaate der vereenigde Nederlanden, van den u July laatltleeden verzocht zynde, om aan de Collonels of Comrnandeerende Officieren van de refpeétive Regimenten in 'sLands dienft (except de Zwilfers) te willen doen aanfchryven,om aan Haar Edele Mog. ten fpoedigüen te doen toekomen de Montterrollen alken van de Manfchappen, waar meede de refpetfive Compagnien geaugmenteerd zyn, cn zulks in deezer voege

De ondergeteekende prefente Officieren van de

Compagnie van in het .

Battaillon van het Regiment van ....'.!„ verklaaren op den Eed aan den Lande gedaan, dat deeze Compagnie op den zf Maart 1785 zich compleet bevonden heeft op den ouden voet, met de prima plana, en de Manfchappen, zoo als by de Provincie, waar op dezelve Compagnie is gerepartitieerd, gebruikelyk is, en dat de Manfchappen,het zy prefent of abfent, in vafïen dienfte zyn, en gehouden de Compagnie alomme te volgen.

In kennhTe van My Ondertekend • • • • • door den Capirein

prefent Commande- en alle de praelen-

rende Officier van te Officieren,

het Battaillon of Regiment.

moetende voorts hier op volgen de Monfterrolle van de Recruuten voor de augmentatie van de, op den vorigen voet reeds compleet geweetf of gemaakt zynde Compagnie, in deezer voege:

Ik ondergeteekende Gouverneur, Commandeur of Commandeerende Officier, geadfifteerd door den VII. "DEEL. Au_

Sluiten