Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) , Num. tjf.

Inflruiïie voor den Commandeur

van 3s Lands Stapel - Mag&^nen te Dordrecht j waar na defèlve fig in bet waameemen van fijn voorfz dien ft exaêle/yk fal hebben- te gcdraagen.

Art. ï.

DE voornoemde Commandeur fal zyn een Officier uit het Corps van de Artillerie," niet hager in Rang als Sous-Lieutenant, en niet hooger als Capitein : lal niet alleen wel moeten konnen Leefen, Schryven en Cyfteren, mitsgaders de Nederduitfche Taal magtig m eten zyn, maar ook kundig en bequaam in alles, dat tot de Artillerie en Ammunitie van Oorlog, met het gunt daar toe behoord, betrekkelyk is.

x.

De voornoemde Commandeur fal een vrye en onverhinderde toegang hebben tot des Lands Magazynen en Afluitmakerye, foo dat hy die diagelyks fal moeten vifitceren en infpe&eeren ; en fal de Commis Stapelier van 's Lands Magazynen te Dordrecht gehouden zyn, aan den Ondercorntnis, Meefterknegts en Bedienden in 's Lands Magazynen werkende, de noodige ordre te geeven , dat aan de voornoemde Commandeur de vrye . en onverhinderde toegang tot de voorïz Magazynen worde gelaaten.

3-

De voornoemde Commandeur fal met kennifle van den Commis Stapelier hebben toefigt op alle Artillerie, Ammunitie van Oorlog, Inftrumenten en Materialen , mitsgaders alle het gunt in de voorfz Magazynen en AfTuitmakery word bevonden, niets uitgefondert, en om zulks na behooren waar te neemen, fal hy fig moeten bevlytigen, om een Volkomen kennifle van faaken te hebben van alles, het gunt

VII DEEL. A ia

Sluiten