Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( O Num. it6

Extraót uit de Refolir

tien van de Edele Mog. Heeren Kaadeii van Staate der Vereenigde Nederlanden,

Donderdag den g November 1785.

OP het geproponeerde ter Vergaderinge. Is, na deliberatie goedgevonden en verltaan, dat loo aan den Directeur Generaal, als aan de verdere Directeurs van 'sLands Fortificatiën» en voorts aan alle Ingenieurs in dienit van den Staat fal worden aangefchreeven, dat wanneer eenige Fortificatiewerken of Gebouwen op der felver ordre, of onder der felver opfigt in Dagloon zullen worden gemaakt, gerepareert of onderhouden, van nu voortaanonder de fpecificatien van de daar toe geleeverde Materiaalen, en daar aan verdiende Arbeidsloonen, op den eed aan den Lande gedaan, met uitdrukking van de Refolutie van den Raad, uit kragte van dewelke het Werk is-verrigt,-. fal worden verklaard,. „ dat het felve Werk deugdelyk is „ gemaakt, en uitgevoerd; dat de gekeverde Maieriaalen, „ in de Specificatie gebragt, alle en geheel tot 'sLands «, flienft gebruikt zyn, 'er noodfaakelyk gebruikt hebben „ moeten worden;, .en dat de gefpecificeerde Dagloonen „ daar aan ten volle en alleen verdiend zyn; dat de gt„ leeverde Materiaalen deuglaam in haar foort zyn geweeft, s, en tot een convenabele prys zyn uitgetrokken;, dat de „ Daggelden in der daad aan de Arbeiders betaald 7.yn tot „ de fomme, waar op defelve zyn gebragt, en niet hooger „ gefteld, dan in de plaats, vmr in, fy verdiend zyn, geVIL "DEEL. » woon;

Sluiten