Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( r ) Num. i/9>

Extraófc uyt de Re-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden*

Drngsdag deur 15 'November 1785;

JS na deliberatie goedgevonden en verltaan, aan de Gottj. verneurs, Commandeurs of commandeerende Officieren' ran de refpedive Veilingen aan. te fchryven» om mee overleg van den eerftaanweefenden Ingenieur en Officier van de Artillerie, bet Gefchut en verdere Ammunitie vanOorlog, het welk extraordinair op de Wallen of Baiteryen gebragt is, weederom van daar te doen tranfporteeren; en worden de Commifen van 'sLands Magazynen geiait, om het voorfz Gefchut en Ammunitie in der felver onderhebbende Magazynen op te leggen; met verdere lalt op gemelde Commifen, om met overleg als voren, de in voorraad zynde Fachines, Wortten en Piquetpialen , op de meeft voordeeligc wyie onder approbatie van haar is iele Mog. te verkoopen; geevende van het provenu van dien. kennis aan hun Edele Mog.; wyders den eerlt aanwee imde Officier van de Artillerie in de refpeéiive Guarnifoinen van den Staat te gelaften , dat mei het laboreeren vair Ernft-Vuurwerken, vullen van Patroonen, &c. op den ontfangft van deefe Refolutie moet worden opgehouden?; waar* van by Extrad deefer fal worden kennis gegeeven. aan de refpeéUve Commifen van 'sLands Magazynen*

Voorts aan te fchryven aan defelve Commifen van öèr Generaliteit* Magazynen, dat by deefe word irgetrokken haar Edele Mog. Refolutie van den 2., Februaiy deefer VIL DEEL. )m'^,

Sluiten