Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i ) iNum. iH

Extraófc uyt de Re-

folutien van de Edele Mog, Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederian den.

Maandag den 11 November 17 85.

IS gehoort het rapport van de Heeren Stavenifle Pous* Thefaurier Generaal Bisdom en Secretaris Mollerus, de Heer van Lynden der fel ver Meede -Commiflaris abtfent zynde, hebbende ter voldoening aan haar Edele Mogende Refolutie van den 9 deefer maand, geëxamineert eene Memorie van den Lieutenant Collonel van de Artillerie, Paravicini de Cappelli, houdende deilelfs confi-deratien en berigt omtrent het verminderen van de quantiteit Pulver tot het doen van Eerefchooten.

Waar om gedelibereert zynde, is goedgevonden en verHaan, dat aan de eerfte aanweefënde OSicieren van de Artillerie, mitsgaders aan de Commifen van 's Lands Magazy. nen in de refpedive Steeden en Veftingen fal worden aangefchreeven, dat voortaan tot het doen van Eerefchooten geen fwaarder Caliber moet gebruikt worden dan Kanon van fes a agt pond, en tot de Pulverladinge van het felv« Kanon van fes a agt pond, niet meerder dan een en een half pond Pulver, het Monteerpulver daar onder gereekenr, •en daar toe geëmployeert Patroonzakken van enkel ordinair Cardoes-Papier met ingeplakte bodems, en door de Artilleriften feive te vervaardigen, dog het daar toe nodige Papier uit 's Lands Magazynen te fourneeren. VII "DEEL.

Sluiten