Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO No. 6£

KgjJFNE HOOGHEID

J^^g^^Kg La(t en ordonneert hier mede alle Collo.

nels Commandanten of Commandeerende ^^^^^^^^ Officieren van de Regimenten cn Corpfen ^^^^ff CavaHerie, Dragonders, Infanrerie, Artille-

rie, Mineurs en Sappeurs,in dienft van den Staat, om alle Onder-Officieren, Trompetters, Tambours, Pypers en Gemeenen , welke ingevolge van Zyne Hoogheids Ordres in dato den 4 en X4 December des gepasfeerden jaars, niet by derzelver Compagnien gereverteerr. zyn, het zy dat nog abfent zyn gevveeit met Verlof, op Recruteeringe of met Werkpaiïèn, indien van dezelve geene voldoende en behoorlyke Atteftatien van Ziekte, door een Doétor of geavoueerde Chirurgyn, mitsgaders in Plaatfen alwaar Garnizoen van den Staat legt, door den OnderMajor of Auditeur Militair, en in andere Plaatfen of Dorpen, door den Secretaris der Plaatfe, of door eenig ander door het Gerechte der Plaatfe gequalificeerd Perfoon, bekragtigt zynde, verzonden en by derzelver Compagnien ontvangen z>n, op den 31 dezer maand als Dcferteurs te verklaaren, by de Compagnien in afgang te brengen, en dezelve te plaetfen op de Driemaandelykiche Lyfte vanden EerÜen April, in de Colonne geintituleert *Defertenrs.

En zal deeze Ordre gezonden worden aan al'e Gouverneurs, Commandeurs, of Commandeerende Officieren der refpeftive Garnizoenen, als mede aan alle Regimenten CavaHerie, Dragonders en Infanterie, als mede aan den Chef van het Regiment Artillerie, en aan den Chef van het Corps Mi neurs en Sappeurs, om zig daar naer te reguleeren, en

ril, 'DEEL. zorge

Sluiten