Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r( r ) Num. 80

|SK|YNE HOOGHEID

g^lPvftgS in de fituatie, daar de Republicq zig thans ia bevind, niet kunnende accordeeren de gewooRy^^^^g ne Verlooven, en niettemin confidereerende, ^at velheide Officieren zich-in het geval kunnen bevinden, om niet, buyten derzelver merkelyke fchaede, by hunne Regimenten, geduurende het gantfche jaer, den dienlt te kunnen waerneemen, heeft goedgevonden te permitteeren, dat, indien een Hooft-Officier, Capitein of fubaltern Officier affaires hadde, die deszelfs prcefentie buiten zyn Garnizoen zouden vereifchen, het aen dfen Gouverneur, Commandeur of Commandeerenden Officier van de Stad of Plaets, daer hy is leggende, vry zal itaen, hem voor eerr maand. Verlof te verleenen: zullende zodanig Officier, prolongatie van Verlof nodig hebbende, zig, met behoorlyk content voorzien, by Requelte , aen Zyne Hoogheid moeteri addreifeeren; en zullen voorts geen Verlooven te gelykmoogen worden verleend dan in maniere hier na volgende; te weeten: aen een of twee Staf-Officieren van een Regiment Cavallerie of Dragonders, en aen twee a drie Staf-Ofricrerer* van een Regiment Infanterie; aen een of twee Ritmeelters en aen twee a drie fubalterne Officieren van een Regiment Cavallerie of Dragonders; aen drie a vier Capiteins en zes a zeven fubalterne Officieren van het Regiment Hollandfche Gardes, van het Regiment Zwitferfche Gardes, en van de verdere Zwitferfche Regimenten; aen een a twee Capiteins, en twee a drie fubalterne Officieren van ieder Battaillon Nationale, Schotfche, Duytfche en Walfche Infanterie; aen drie Officieren van het Corps Mineurs, het zy Capiteins, Capitein Lieutenants of fubalterne Officieren; aen een Officier, het 2y Capitein, Capitein Lieutenant of fubalrern Oificier van iedere Compagnie Artillerieën; wordende onder de bo~ vii. 'deel. jSl *en-

Sluiten