Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«pasJfcYNE ( HOOGHEID

nodig geoordeelt hebbende, dat hst douceur, het welk by de Refoiuden van de Edele W^^^^^^m Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van ^y^^^^W 23 January en 19 Juny 1781, en van 8 Jam®^^&M0& nuaiy 1783, is toegelegt aan de zieke Manfchappen van de Regimenten, geduurcnde dezen tegenwoordigen Oorlog in Garnizoen, of gecantonneert binnen de Provincie van Holland, by alle die Regimenten op eene egale wyze werde verdeelc en geëmployeert; Laft en ordonneert hier mede de Commandeerende Officieren van de Garnizoenen en Cantonnementen in de voorfz. Provincie, om by hunne onderhebbende Regimenten en Corpfen de verdeeling van het voorfz. douceur zodanig te doen maaken, dat van het zelve twee derde gedeeltens werde goedgedaan aan de zieke Manfchap zelve, en het overige derde gedeelte aan de Chirurgyn Majors, of de geene die met de geneezing der Zieken zyn gechargeert, en daar voor niet anders hebben genooten, dan de ordinaris Contributie, ingevolge het Reglement van wylen Haare Koninglyke Hoogheid, Hoogltdeszelfs Vrouwe Moeder, van den ió jusy 175-2, en zulks tot dedommagement weegens de duurte en de meerdere Medicamenten, dewelke dezelve verpligt zyn te fourneeren.

Dat van de ziek geweeft zynde Manfchap , welke door overlyden, met Paspoort, of door defertie zyn afgegaan, het voorfz. derde gedeelte mede zal worden gegeeven aan de Capiteinen, tot betaaling van de fchulden die zodanige Manfchappen zullen hebben nagelaten, en vooras tot het vinden var. de onkotten, dewelke de Capiteinen op de reeds gedaane verfchotten aan de Zieken hebben gehad. Dat de onkoften die in het vervolg op het ontfangen en overmaaken dier Penningen mogen vallen, zullen moeten geflagen wm-

ril. 'DEEL. A dea

Sluiten