Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i ) Num. 89.

jlJijtYNE HOOGHEID

^^m^Ê^^^^Ê m ^e fituatl'e daar de Republicq zich thans m bevind, niet kunnende accordeeren de ^f//^^^^^ gevvoone Verlooven, en niet re min confi^^^^^^dg dereerende, dat verfcheide Officieren zich ^ in het geval kunnen bevinden om niet, buiten derzelver merkelyke fchaade, by hunne Regimenten, geduurende het gantfche jaar den dienft te kunnen waarneemen, heeft goedgevonden te permitteeren, dar, indien een Hooftofficier, Capitein of fubaltern Officier affaires hadde, die deszelfs prefentie buiten zyn Guarnizoen zouden vereifchen, het aan den Gouverneur, Commandeur,ofCommanjdeerenden Officier van de Stad of Plaats, daar hy is leggende, vry zal ftaan, hem voor een maand Verlof te verleenen; !zullende zoodanig Officier, prolongatie van Verlof noodig ihebbende, zig, met behoorlyk confent voorzien , by Reicjuelte aan Zyne Hoogheid moeten addreffeeren; en zullen voorts geene Verlooven, te gelyk mogen worden verleent idan in maniere hier na volgende; te weeten: aan een of twee Staf-Officieren van een Regiment Cavallerie of Draigonders, en aan twee a drie Staf-Officieren van een Regiment Infanterie; aan een of twee Ritmeefters, en aan twee a drie fubalterne Officieren van een Regiment Cavallerie of Dragonders; aan drie a vier Capiteins, en zes a zeeven fubalterne Officieren van het Regiment Hollandfche Gardes; van het Regiment Zwitzerfchc Gardes, en van de verdere Zwitzerfche Regimenten; aan een a twee Capiteins, en twee | drie fubalterne Officieren van ieder Battaillon Nationaale, 'Duisfche en Walfche Infanterie; aan drie Officieren van het Corps Mineurs, het zy Capiteins, Capitein Lieutenants of fubalterne Officieren; aan een Officier het zy Capitein, {Capitein Lieutenant of fubaltern Officier van iedere ComI VIL 'DEEL. p,,g-

Sluiten