Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 91

Extraét uyt de Refo-

lurien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woensdag den 9 Jaly 1783.

IS gehoord het rapport van de Heeren van Lichtenbergh, Thefaurier Generaal Gilles en Secretaris van 'Hees, de Heeren van Aerflen van Sommehdyk en Pesrers, hun Edele Mog. Meede-Commiflariflen abfent zyntde, hebbende, in gevolge en ter voldoeninge aan haar I Edele Mog. Refolutie van den i deezer, geëxamineert de IPropofitie van den Heer van Lichtenberg, alsdoen pracIfideerende ter Vergadering van haar Edele Mogende,&c, Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verItaan, dat by provifie, en onvermindert haar Edele Mog. deliberatien omtrent het gunt voorfchreeven is, voor het vervolg zal worden vaftgeitelt, gelyk" vaftgeitelt word mits deeze, dat de ordres en prsecautien vervat by haar Edele Mog. Refolutie van dato 9 February 174°» raakende de Plans, Kaarten, en andere Papieren, de Fortificatiën concerneerende, door Direfteurs of Ingenieurs bezeeten gewedt, niet alleen zullen blyven fubfifteeren in cas van verlterf van dezelve Directeurs of Ingenieurs, maar dat dezelve ook in het byzonder voortaan zullen moeten geobferveert en naargekomen worden , in gevallen zy by der zeiver leeven 'sLands dïenjl zouden mogen komen te verlaaten* ofte daar uit zouden mogen verhaten worden i VU. DEEL. A en

Sluiten