is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis naar den Stillen Oceaan, ondernomen op bevel van [...] George de Derde, tot het doen van ontdekkingen in het noorder halfrond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STILLEN OCEAAN.' 199

ifen er de wagt by hielden. Om tot hun oogmerk te kopen, gebruikten ze allerlei looze ftreken, want een hunner [vist door eene meenigte gekkernyen en andere poetzen het og van ons Volk tot zich te trekken, terwyl een ander be:ig was, het yzerwerk van de boot aan een ander einde af'ebreeken. Indien het geftolen ftuk terftond gemist werd, vas de Dief gemakkelyk te ontdekken, dewyl wy aegeneigfc monden malkanderen geerhe te befchuldigen ; doch het geftoene werd altoos met wederzin door den Dief te rug gegeten , weshalven wy nu en dan genoodzaakt waren ons van Iwang middelen te bedienen.

Onze Schepen wel vertuit zynde, gingen wy 's anderen laags over tot verdere noodwendige verrigtingen. De Observatoriums werden aan land gebragt, en opeen Rots geplaatst , aan de eene zyde van de Baai,, niet verre van de Refolution. Sommige van ons Volk werden gezet aan 't houtlakken, en aan 't ruimen van een plaats om onze watervaten te vullen. Andere werden gebruikt tot het brouwen van jopenbier , waartoe hier overvloed van Pynboomen gevonden' werd.. De finitfe werd ook opgerecht tot het fmeden van 't yzerwerk voor de Fokkemast,. waar van een der fïabben gebroken was.

Dagelyks werden wy bezogt van een merkelyk aantal Inboorelingen , onder welke wy veeltyds nieuwe tronien zagen. Op hunne eerfte vertooning bedienden zy zich van eene zonderlinge wyze, om zich aan ons bekent te maken. Zy roeiden met alle magt en veerdigheid rond om beide de Schepen ,- terwyl al dien tyd een Opperhoofd zich over eind hield met een fpeer in de hand, altoos met een luidruchtige Item of gebalk iets uitfprekende.

Den volgenden dag bragten wy het loopende Wand aan de Fokkemast, welke wy toen zoo flegt vonden dat wy genoodzaakt waren, dezelve uittenemen en een ander in derzelver plaats te ftellen. Ons overig loopend Wand wierd insgelyks flegt bevonden,. waarom de Commandeur bevel gaf een gedeelte daarvan te vernieuwen en de rest te herftellen.. * Van den tyd af dat wy in de Baai lagen tot den 7 April»

' pad»

IV.

BOEK.1778-

April,