Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&16 Het zevende gefyrek

fielt, en om U daar toe aanftonds aanleiding te oeven zo befchrijf ik den val onzer eerfte ouders, als beftaande in 't eeten van den verboden boom, den boom der kennisfe des goeds en des kwaads, op 'taanraaden van den duivel, die in een Slang gevaaren, moeder Eva op eene zeer liltige wijze bedroog, die wederom haar man verlokte en ten val bragt.

23r) J' Ik heb u de vorige reis vergeten te vraagen, of men ook met waarfchijnhjkheid gisfen kan, wat vrugt die boom droeg, en om welke rede hij dien naam had?

L. Op 't eerfte deel uwer vraag moet ik ontkennend antwoorden. Men kan daar en boven met geen gegronde redenen bewijzen, 't geen zommigen willen, dot 't gebod Gods om zig van die vrugt te onthouden eene vaderlijke raadgeeving zou geweeft zijn, om dat dezelve vergiftig was; want zulks blijkt vooreerft uit 't gefchied verhaal niet, maar ook ten anderen, dan is 't niet te begrijpen, hoe God 't eeten van die vrugt zo ftrengelijk zou geftraft hebben. — Wat debenaaming van dien boom betreft, er zijn, diemeenen, dat hij na den zonden val eerft dus benoemt zij, en Mozes bij wijze van voorverhaal er dien naam aan zou gegeven hebben. Maar, waarom kunnen wij niet liever zeggen , dat God zelve in den aanvang, even als aan den boem d»s levens, die benaaming hebbe gegeeven, men zie Gen. z: 9. 17. Wij kunnen de reden daar van zoeken, enindetefchouwing, en in't gebruik des booms.

De

Sluiten