Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Staat overvloedig vergoeden voor het gemis der groote mannen , in andere dan de heerfchende Religie opgebracht , en welken hun vaderland nog op menigerlei wyze van nut kunnen zyn , buiten een onmiddelbaar deel in de regeering.

Deze waarheid, die ik heb willen betoogen, is zelfs, dunkt my, zo tastbaar, dat de oordeelkundigften onder gezindheden , van de regeering uitgefloten, indien men dezelven ééns tot de Regeering, en de voorrechten der heerfchende Religie wilde toelaaten, uit een gevoel van het nadeel voor den Staat, en daardoor voor henzelven uit die befchikking te wachten $ deeze gewaande gunst zouden moeten van de hand wyzen. Ik kan my eenen doorzichtigen Man verbeelden , die het menfchlyk hart en de Hiftorie kende, die door eene aanlokking van oogenbliklyke voordeelen niet te verleiden ware, die te wel dacht om zyne eerzucht te willen kittelen op kosten zyner landgenooten, en die Man bekende zich tot eene niet heerfchende Religie, wier belyders men door het lokaas der Regeering wilde win-

nen,

Sluiten