Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 27 X

lyk de diyfvecrcn of voorwendfels kunnen zyn, om den braven cn edelen Vaderlander voor de Natic ten toon, of aan hare verontwaardiging bloot te ftellen. Gevolmagtigden uit alle de Kiezers van alle diftriften des ganfehen Lands, en deze alleen, zullen derhalven bevoegd zyn, om op eene wettige wyze te beflisfen , of 'er grond van befchuldiging zy tegen eenen Vertegenwoordiger, wegens zyn gedrag en beftuur, in dc verzorging van 's Lands zaken.

Dezelfde billykheid eindelyk pleitede'er voor, dat zy, die den fchuldigen aanklaagen, hem niet tevens zullen mogen vonnisfen, noch ook de ftraf, door hem verdiend, bepalen: dit laatftebehoort uitfluitend tot den post cn het gezag des Rechters; en 'er is niets gevaarlyker voor de vryheid, dan het zwaard aan de hand der geregtigheid te ontwringen, om het in die eener politieke magt, die aldus gereedelyk tot despotismus overhelt, roekeloos tc vertrouwen.

Met deeze verantwoordelykhcid der Reprefentanten ftrydt echter geenfms dcrzclver onfehendbaarheid, zoo lang zy met het vertrouwen en de magt der Natie bekleed zyn, zoo dat zy geduurende dien tyd, als 'twarc, meer buiten het bereik van den Rechter geplaatst zyn, cn, zonder voorafgaande beoordeeling en toeftemming van hetwetgeevend ligchaam, riet in regtcn vervolgd,

ia

Sluiten