Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 34 X

ïr.engd of vereenigd heeft, daar heeft men, zelfsin Republieken, zelfs onder de meer volfcrektc Volks-Regceringen der Ouden, onder den naam tier vryheid, niet zelden de toomeloosfte ovcrhecrIching zoo lang zien woeden, tot datzy voor eene min drukkende alleenheerfching plaats maakte •

Op decze gronden, die wy voor juist en ontegenfprekelyk houden, hebben wy in ons ontwerp ter nedergefield, dat de Uitvoerende Raad, fchoon door het Wetgevend ligchaam verkoren, en aan hetzelve verantwoordelyk, nogthans van het zelve onafhangelyk werkzaam , en zoo geheel afgefcheiden zyn zal, dat de een des anders grondgebied, bchoorlykdoor dc Wet omfchreven, nimmer ftrafFcloos zal kunnen naderen, veel min roekeloos fchenden.

Op zoodanige beginfèls van orden, billykheid, wel bcgrecpen Voiks-Souvereiniteit en daar mede «jvercenltemmcnde Staatkunde, welke wy u kortelyk ontvouwd hebben, fteunt het ontwerp van ÏJcgerings-form, 't geen wy, ter voldoening aan uwen last,\i thans aanbieden. Een ontwerp, waar in, ofschoon het thans door de Zeeuwfche Natie goedgekeurd , en als overeenkomftig met haar oogmerk en belangen, plegtig aangenomen wierd, nogthans door den tyd zich gebreken zouden kunnen ontdekken, waar aan men, by deszelfs cerfte in-, ae'rinjj-, naauwlyks denken kon. Er moet derhal-

Sluiten