Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*8 >

Ke kerk en Ouderkerk, by aldien deezen in;g?. Ivks mogten inclinceren verzoek te dóen tot'de ontgronding dier Landen: gelyk zy ook niet najaaten hun favorabel berigt nopens de pofitiven, by der Supplianten Requeft tèr neder gefleld, te extendeeren tot, en toepa'flelyk te maaken op de Ampagten van Lekkerkerk en Ouderkerk.

Edoch daar zodanig verzoek, althans myns Weetens, nog niet gedaan is: daar boven dien dit verzoek , ten minden wat het Ambagt van Lekkerkerk betreft, aan die byzondere bedenking onderhevig zoude zyn, dat deeze Verveëfjmg binnen de 800 ' Rhynlandfche roeden van den Lekdyk , en dus veel nader aan dien Dyk zoude komen te liggen , dan de Landen onder Stolwyk of Berkoude: daar de uitvaart door de geprojedeerde Sluis tegen over de Stad Gouda onbetwiitbaar veel geryffelyker zyn zoude voor de Ligenaars der hatfïgemèlde Landen onder Stolwyk , dan den Lekkerkerk'fche en BerkeUwoudlchen Boezem, vermits (om van veele reedenen, kortheidshalven, flechts ééne aart te haaien) de Scheepen, uit de Veenery komende en gedeitineert na Gouda, niet alleen altoos génoodzaakt zouden zyn den Yflel, met veel tydyerliès , op te vaaren, maar ook daar en boven een verbazenden omweg maken moeiten ; en eindelyk dair deeze nieuwe geprojecteerde Sluis, van de uiterfle noodzakelykheid is om den Kley uit den Yflel na de plaats van den Ringdyk te vervoeren • zo zoude het by deeze geiteltheid van zaaken zeer ontydig, zo niet onbillyk zyn, wanneer men de Supplianten noodzaaken wilde, hunne eigen Penningen tot gemak van anderen, en tot nadeel der by hun geprojedeerde en verzogte Veenery té befleedën. Qe bedenkelykheid van welgemelde Heéfen Dykgraaf en Hoogheem-

Sluiten