Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35" )

de Ebben tot n duim onder het Amftpeil vallen en ruim 8 uuren in ieder gety duuren, in den tyd van een etmaal eene aanmerkelyke ontJafting, en derhalven ook te wee^ brengen kan, niet alleen dat het Inundatiewater fpoedig gelooft worde, maar ook dat het op verre na die hoogte niet beryke, waar op het anderfints weken en maanden lang zoude kunnen blyven ftaan. — Zodanige ontlafting agt ik des te noodzakelyker, eensdeels om dat 'er by die Watershoogte in den Waard nog geene Loozing na den kant van Montfoort plaats hebben kan, zynde dé hooge Landen van Yilelltyn yz duim bo-, ven het Amftpeil, de Yftelkade van den Lindeboom tot aan den hoogen Boom 6zi duim boven het zelve Peil, en aan de Zuydzyde van Montfoort tot Oudewater 60 duim boven het gemelde Peil, alles volgens Waterpaffing van

wylen den ProfelTor Lulofs. Anderendeels

is de geprojeaeerde ontlafting, ter bereiking van het oogmerk noodzakelyk, om dat by voorige Inundatien, gelyk by die van 1760, gebleeken is, dat men ongaarne befluit, om hulpgaten te fteeken: En in de daad niet zonder reden, want de hulpgaten geftoken wordende, aan het benedenii gedeelte van den Yffel (gelyk gefchieden moet om van de laagtte Ebben te piofiteeren) zoo loopt de Waard gevaar, om van onder door hooge Vloeden nog meer geinundeerd te worden: En reeds overfiroomd zynde, zyn de hulpaaten voor den Waard van minder belang, dan wel voor het groot Waterfchap van Woerden, en verder beneden liggende Landen , te meer daar het floppen van dezeiven naderhand weder-, om immenfe koften na zig fleept. — By deeze gededuceerde noodzaakelykheid der gepro-. iedeerde ontlafting, voege men nog eindelyk de Ex <>ver-

Sluiten