Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de Maand January 1781. 33

En het 16. Art: van het CommercieV'Navigatie* en Marine-Tracïaat met de •' Kroon Vrankryk van den 1 December

V 'pen IV. dat geen Plaats voor

" geblokkeerd zal gehouden worden , dan " wanneer Oorlogfchepen , die daar om" ftreeks hunne vaste ftandplaats hebben, " zullen beletten , dat 'er geen Vaartuig " zonder oogfchynlyk gevaar kan binnen

" loopen. En dat, ten V. deze grond-

9' be^infcls tot een richtfnoer zullen dte-

V nen, om over de wettigheid of onwettig" heid der Pryzen te oordeelen. Waarom " "zich hunne Hoog Mogende vleijen, dat •' de Oorlogende Mogendheden 'er de bil" lykheid van zullen erkennen, door geene " beletzelen aan de Koophandel hunner " Hoog Mogende Onderdanen toe te bren" gen, en hen in 't vrye genot der Rechten,

eigen en toekomende aan de Vlag eener " Neutrale en onafhangkelyke Mogendheid, " seenfims re verftooren , enz."

Maar wat heeft dit alles op het Engelfche Ministerv uitgewerkt? Immers, men heeft die Declaratie niet eens willen aannemen, ia zelfs onzen Gezant niet te woord willen liaan 1 Eene handelwyze , die niet dan te duidelyk het heerschzugtig en willekeurig Karakter dier Natie doed blyken, en met» anders kan te weeg brengen, dan eene onverzoenelyke verwydering, verbittering en haat tusfehen onze Republyk en dat Ryk; fchoon 'er Staatkundigen gevonden werden, die van gevoelen zyn, dat de belangen, die B 4 ons

Sluiten