Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Foor de Maand January 17 31. 31

Expresfe naar den Haag, wierdt 'er door lasc zyner Doorlugtige Hoogheid een Wagen van Delft , met' 100 (tuks Schietgeweer, kruit en kogels, derwaarts aangevoerd, en vervolgens zo aldaar als in de Beverwyk, 's nachts met geladen geweer gewaakt. Men had ook van Haarlem een vaatje buskruit laten haaien. Den 21 kwam 'er een bezetting van 50 Mara Infantery, en men verwagtte 'er 160 Man Ruitery , waar door alles in rust en veiligheid is gebragt.

De onmiddelyke'duurte, die den onverwagten Oorlog met Engeland, in allerhande Confumptie-Waaren heeft verwekt, door dien de Commercie en Navigatie onzes Vaderlands , voor eerst ten meestendeele geftremt is , kan onmogelyk tegengefproken worden, als men opmerkt, dat de Schepen, die met Producten naar onze Kusten waren afgezonden , onmiddelyk door onze Vyanden genomen en opgebragt zyn. Dit is het gewoone gevolg van den Oorlog en kan alléén vergoed werden door de meerdere circulatie van 't geld, 't welk by dusdanige gelegenheden, gemeenlyk uit de zakken der fpaarzaamheid te voorfchyn komt om den gemeenenMan te voeden, doorhem drukker en voordeeliger bezigheden te verfchaffen; te meer, door dien onze gegoede Ingezetenen, zekerlyk voor eerst de dwaasheid niet zullen hebben , om hun geld op Buitenlandfche Fondfen uit te zetten, maar zich liever willen vergenoegen, die tot een matigen Intrest te befteden tot de Geldiigting

van

Sluiten