Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

Ik verzogt hem mij het vermaak te willen doen, om mij zijne Gefchiedenis te vcrhaalen, indien dezelve van die natuur ware, dat zij aan een Heremiet kon toevertrouwd worden.

Ik flel alle vertrouwen in u, antwoorde hij mij. De zorg waarmede gij mij uit den afgrond der wanhoop hebt opgebragt, is mij een genoegzaame waarborg van uwe trouw en menschlievenheid; maar wat weet gij aan eene Gefchiedenis, die u indien gij deugdzaam zijt, niet anders dan hooglijk bedroeven kan ?

Ik gebruikte alle mooglijke beweegredenen ten einde hem tot een verhaal zijner Lotgevallen te beweegen. Ik betoogde hem, dat ik mij niet van de Weereld had afgezonderd, om dat ik er mij volftrekt niet langer mede bemoeijen wilde, maar integendeel, dat ik deeze hoogte verkoozen had , om te beter den waarlijk deugdzaamen Lijder te kunnen ontdekken en ter hulp te fnellen.

Het gelukte mij hem overtehaalen.

Welaan , zei hij, ik zal u een Tafereel maaien, dat u te meer zal bevestigen, in de keuze, die gij gedaan hebt, om het dwaaze, het ondankbaare, het buitenfpoorige McnschB 4 ,dora

Sluiten