Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r vu )

onderwezen word, niet tegenjlaande deeze tak als de eerjle en voornaamjle der lurgerlyke kundigheden behoorde gerekend te worden; want wien toch ligt 'er meerder aan gelegen, om deel te nemen in de lotgevallen, gefchiedenisfen, ja, kortom, in de gantfche huishouding van zijn Vaderland^ dan zylieden, die zich als lidmaten en deelgenoten eener vrye en onafhangelyke Republiek beroemende, naderhand, het zyzy zich eenige aanfpraak, als inboorlingen, kunnende toeëigenen op de regeringen het beflier van hun Vaderland, daarin gefield worden, of anderzins in eenen minderen kring, als burgers , volgends de wetten, behoren te gehoorzamen ?

Meerder zal ik, tot een ampryzing, hier niet byvoegen, dan alleen myne Lezeren berichten, dat ik, by hetopftellenvanditBoekjen, my niet zozeer heb toegelegd, op de juiste berekening der tydvakken, waarin deze voorkomende gebeurdtenisfen gefchied zyn, noch ook op de orde in de rangfehikking van dezelve, «Is wel om-tde aangelegenfle daarvan te verhandelen^ vermits zy,die hier omtrendde aanéénfchakeling begeertn, dezelve in een meerderen ouderdom, by de

meer»

Sluiten