is toegevoegd aan je favorieten.

Het saturdags kroegpraetje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brave Burgemeester, de dienst niet doen willen, van zen glazen in te fl-jan.

PEET.

/.laar het is ook gebeurd , zen Malen zyn wel ouwevwes ingeflagen ook; rosaV ze zeggen dan allegaar dat her onmoöglyk is , dac de Sehiedamiè Patriotten zu'ke frasfen touwen üwigteh, dat bennen der de Lui niet na, ze feilen die klant wel anders weten regt te zetten hy zei motten bewyzen waarin dat dc Burgers de Heeren gedwongen hebben,cn dat ken de klant nict bewvfcn , nict om deur de wil dat hy 't liegt, en dat feggen de enJere Heeren zelfs, en kyk om te bewyién dat een leugen waar is, dat is jan cn alle man zen zaak: niet. , .

KEES. Wel het is te hopen, dat de Schiedammers,-as het dan blykt dat die Jenever maker een leugenachtige Burgemeester i», uie Borst het'huishouwen uit zeilen gooyen, want kyk het ipf^ekwQ&td "zeit niet te vergeefs, wy's me een Leugenaar,ie wysieeen pief.niet da: ae kna^p gei loopen ftelen , i heer neen , zoo hiet het niet. ' PIET. Vye! as ze de kurgers cr regtcn loopen oftroglen , en ontftelcn, Js dat geen ciieveiy genog? kyk ik had nog liever, dat ze me,me hèele arremoetje ontltolen,as dac zc me dan mc regt ontvreemden, want kyk , d&t raakt ons niec aU leen , maar dat raakt onze jongens, tri die der jongens weer, en men

mot maarzeggen hctheelen gcflagt, zoo lang as de weureld it.at , en dat moe je jc zou ligt niet laten omfusfelen.

KEES. Neen, neen, dat is klaar, hy moe er uit, dit is va.it, want het zouw dj grootlte fchande v ezen van és weereld, dat de Schiedamfe Burgers, kyk hec is evel, regtevoort, geen ftronterigge S ad, een klant voor der na den Haag ftuurden, die vooreen leugenaar'bekent Haat.. PIET Ja, en ze willen wel zeggen dat hec een vreemdeling, ecn Gelders min is , die daar, moe me zeggen, zoo maar is kommen andryven. KEES. EenGeldcrsman! kom, kom , dan verwondcre hec me niec t daar bennen de Varkens cn de knollen goed, maar de Heeren van 'c Stadhuis, de meesken dan , wil ik feggen,die ben der dan maar in het geheel niet pluis ,die klanten hebben niec gaarne dat de Burgers wat komnij verzoeken, dat lykt de Lui in der kra^m'niet, dan kennen ze nict genog voor den gebrajen haan fpeulen en der kop volgen, wel die klant had dan z>o doende, maar in Gel-' j dcriand maggen blyven dan had hy I couwdigtby van H.ttem geweest | dit zei zeker ook wel een eerst i best vrind van hem wezen.

: piet.

I Nouw het is, alhier ondervier, j oogen fgezeid maar te hoopen, 1 dat het geen de Schiedammers gedaan hebben, en zeker inhetver[ volg nog doen zeilen* om die Gei»