is toegevoegd aan uw favorieten.

Het saturdags kroegpraetje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREEMDELING, ,i Neon maar van zulke nestcryen praat ik niet, waar ik meen of je I ook gelezen faeb hpc of het hier, 1 niet de zaken van bet Land, altyd tok toegedaan, of je dat, uit bc- j jchryvmgcn of Cronyken gelezen heh? PIET-

Crenykenj, neen, ik heb er nooit, in een gelezen als, in die in den Aluienak fi#at, en -die met die itarre, met die vervarelvkc groote Vaart, begint, maar daar'heb ik van die dmgen niets in gevonden niet. VREEMDELINGDat wil ik wel geloven, daar ftaat ook niks van in, neen je zoud al andere boeken moeten lezen, en dan zon je dingen ontdekken , daar je van yzen zou, en die zoo onderdrukkend en ti- i rannies zyn, als er onder de Regering vajiule koning van Spanje oit hebben plaats gehad. K E E S. j Wei man, wat zeg je ? het is ! 2 haast niet te geloven. ' I a

•VREEMDELING.. v Ja het is echter waa;, en om het V te bewyzen , behoeven we nog v niet eens tot vorige tyden te rug tc keeren; bet.gebeurde te Hattem Is volmaakt in de fpaanfe fmaak, d behalven, endat moet men altoos di wel ter deeg onder het oog hou- Fi den, dat die lui door der eige bon. v; den gebeten worden , dac is tc zeg3en dat zc door zoogenaamde Ver- he tegenwoordigers, en door ecn ze heerschzugtigen Stadhouder, Zyn Zc uitgeplunderd en verjaagd, en dus ve door knapen die ze zelfs moeten ko be alen en die er van het bloed en rei zweet tan de burgers vet mesten, noi PIET.

Ja dat Hegje nict Sinjeur, het ' I IPot tog allegaar uit de Burgers

er benrlèn kommen, en as ze die niet tc baat hadden, zouwen het zulke groote Hanicn «iet wezen , niet, en dan 00g de Burgers <* gaan vervolgen, ea uit te pin» deren,hkykhctisd.nbeest&

VREEMDELING, tn in de Sptanfe tyden tn*n

en uaaruioct men niet andens-viJ

gen^op'z'enT"^11 «

gtn pp 2cn hoede wezen r»«,~

jc zeus aanlleld om voor je tc gorden., en die ,e der voor betaald i*. gouwen Lmmen iuitpiuSe/ -n onderdruk keia ! •***"«"» KEES.

Ja en Mens zen bloed wordt waer as men k zoo hoord

VREEMDELING.

Wel ik wil wed Jen , datdeSDs-n, wrds u.oi t zoo Tirannie** J& yn, vandemeniènhetéeïe^iï

. VREEMDELING, wel je ^ceuwfe Vertegenwoor,

• -Burgers, van in het Nationale

nhef Land. te zorgen. KEES Wtl hoe langer hoe mooyer, wié »« van zen leven, ze zelf de euwle koors gehad hebben, ze lien, mot me maar zeggen zoo ui asgeieithebben. nouwSinjeu*m nog eens weerom, we hoojczoo.garen praten, het wordt' iw onze tyd.

VREEMDELING. It zei, ik beloof hetje.