Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hbofdftoffeverfchui dfgd.

i

i

i l

l 6

y d ■ d

d

32 ïoRfiAiiti.

feu CO- In gevalle zelfs van het ontftaen .van brand, brengen de Perfiaenen geene hulp daer tegens aen , dan door denzelven te dooven met aerde, ftceuen, of pannen, metwelken men de brandende plaets overdekt (2). Gebruikt men water daer toe, dan wordt die heiligfchenrus met den dood geftraft, en even of foortgelijke ftraf nog niet voldoende was, zo gelooft men, dat de heffigfehender na de algemeene opltanding der Weezens nog aen lichaemelijke pijnigingen zal overgeleevefd worden (3).

Het is nog eene andere doodwaerdige heiligfchennis, wanneer men het vuur met zijnen mond aenblaest; en wel, om dat het binnenst des lichaems onrein zijnde, de adem, welke daer uit voortkomt, die hoofdrollen befmet (4). In 't algemeen alles, wat uit

het

CO Hyde diéto loco. Jeschts-Sadés §. IS. pag. 43.

{aïffyde ibidem. Ufages Civils & religieux des Perfes >arü/. Anquetü. tom. 2. du Zend-Avesta pag. 567.

.(.3) Hyde ibidem. Mem. de 1'Acad. tom. vj. na" -n hep van komt, dat de Indifcbe Perfiaenen nimmer een loeijend Ijzer 111 liet water doopen - om dat 'er vuur aen iet zelve is.

CO Zie den Heer Anqüitil Précis raifonné &c. pa-r 97. Eenige- bladzijden hooger en in zijne expofition des fases civils & religieux des Pcrlcs merkt hij aen. dat zij ;t licht uitdooven door met de hand, of met eenen Waei r, Wind te maeken en dat zo dit eene Kaets is, zii ;n brandenden pit drie of vier lijnen onder het Lemmet mijden, denzelven naer hunne haertfteede brengen en sU is digt bij het vuur laeten verteeren. pag. 567. ne lieer nquettl heeft even eens aengemerkt dat uit hoofde van :zelfde bijgeloovigheid, de Priesters het heilig vuur niet

duif.

Sluiten