is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoroaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M A H O M E T. 23I

en bragt lien bijna geheel onder het juk der Slavernij (1).

Opgeblaezen over dien Zegenprael en de zo talrijke goede gevolgen, tegens de Arabieren behaeld, dacht hij, dat het oogenblik voor hem gebooren was, om met de Vorften» in onderhandeling te komen, en hen Afgezanten tc zenden , die hen zouden uitnodigen zo wel in zijnen, naem, als in dien van God , om zijnen Godsdienst aentenemen. Hij zond dan Afgezanten naer den Koning van Perfien , naer den Romeinfchen Keizer, naer den Vorst der Copten, naer den Koning van Abysfmien, en naer verfcheidene andere Vorften. De meesten ontvongen hen met eerbied, cn zommigen ftonden zelfs niet eens in twijffel om den Godsdienst van Mahomet aenteneemcn (2).

Korten tijd daer aen., toen die van Mekka het Vredes verbond, het welk Mahomet met hen gefloten hadde, fchonden, zo trok deze, door dc nieuwe verbintenisfen en veroveringen veel machtiger geworden, tegens die meineedigen op. De Stad wierd ingenomen , en de Overwinnacr maekte zijne intreede beroemd,

door

(_ 1 ) Abulfeda pag. 88. & feqq. Gagnier tom. 2. chap. 6. & 7. du liv. 5. pag. 268 — 294.

Ca) Abalfeda pag. 93. & feqq. Gagnier pag. 246 — 264.

P4

Hijlelt aen rev-

fcheideae Vor[tenvoor, om zijne Leerftukkenaen te neemerj.

Hij neemt Mekka in, en vernietigt aldaer den Beeldendienst.