is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoroaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betrek kingen tusfcbei dc drie Zedenmeesters , raekende de bedekte feilen, en de vergiffenis der belecdigingen.,

(O Zie bier voor bladz. 77. Wat betreft Mahomet, het heilzaem denkbeeld, dat God bet oog heeft op de daeden der Menfchen, en dat dezen nietsdoen, waer van hij geen getuige is, wordt zeer dikwijls in zijn werk gevonden. Zie den Coran, tom. 1. pag. 06. 98. 141. 153. 224. 255. & tom. 2. pag. n. 17. 27. 28. 31. 42. 62. 146. 159 i8o. 188. 196'. ij?, 199. 294. 304. 307. & 321.

C2) Dit .is het denkbeeld, het welk Lucretius ontwikkeld, heeft in die fchoune Vaerzen van het vijfde boek van ziin gedicht: 1

CircumretU enim vis atque in/'aria quemque, Atque, tinde exorta est, ad eum plerumque revertit; Nee faeile est placidam ac pacatam degere vitam, Qui yiolat factis eummunia foedera pacis ; Etfi fallit enim Divüm genus Immanumque, Perfetua tarnen id fare dam difidere debet.

vs. 1151. &feq^

444 VERGELIJKING VAN ZOROASTER,

. De drie Zedenmeesters komen na bij' eikanderen in de bedekte feilen, en de vergiffenis der beleedigingen. Met betrekking tot de eerften, doen zij bet geweeten hunner Leerlingen verfchrikken , en hen fchroomen , van door alles, wat hen omringt, door hen zeiven, verraeden te worden: maer Zoroaster en Mahomet, die nooit ophielden, als Propheetcn te beveelen , voegen daer bij dc vreeze voor den Hemel, en belaedcn den geheimen boosdoender met vervloekingen. Over hem de hemelfche wraek afroepende , kondigen zij nen, dat hij, terwijl hij zich zonder getuigen oordeelt , door het Opperweezen gezien wordt (1). En de Chincefchc Wijsgeer vergenoegt zich , aen te kondigen, dat de onrechtvaerdigheid eu onbillijkheid op haeren werker te rug keeren, cn dat de booze altijd haer eerfte üachtoffer is (2). Met betrekking

tot