is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoroaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONFUCIUS EN MAHOMET. 447

„ dezelfde voordcelen zo wel als in dezelfde ongemakken deelen (1); het is de oprechtheid, dat is te zeggen, eene rechtheid, van „ geest en hart , welke maekt, dat men ir „ alles het waere zoekt , en dat men daei ,, naer wenscht, zonder zich zeiven of ande„ ren te willen misleiden; het is eindelijk de „ ongeveinsdheid of goede trouw, dat is te ,, zeggen , die openhartigheid, die opening „ van het hart , gemengd met vertrouwen , „ welken alle veinzerij en vermomming , zo „ wel in het gedraeh als gefprek, uitduiten. ,, Zie daer, het geen onze eerde ondcrwij„ zers geduurende hun leven achtingwaerdig, „ eu: hunne naem na hunnen dood ondcrd'elijk gemaekt heeft. Laet ons hen tot voorbeelden neemen; en alle onze pogingen aen„ wenden om hen na te volgen."

Men hoort de dagelijkfche Zedenmeesters al te dikwijls uitroepen : „Treedt uwe driften „ onder uwe voeten!" Even of het genoeg was dit te willen, om dezelven uit te roeijen. Confucius is wijzer en bedaerdcr. Zo hij niet wil, dat men zich met te veel overhaesting aen dezelven overlevert, dan verbiedt 3iij ook niet naer haere dem te hooren; hij

wenscht

(O „De hoeden" zegt de Lun-Tu , part. 5. pag. 53. ,, waeren eertijds van fijne hennip gemaekt; tegenswoordig „ zijn dezelven van zijde; wat ligt 'er aen gelegen ? Hit

verwijdert, het is waer, van de gewoontens'onze Voorva„ deren; doch het is geene misdaed. In dergelijke zaekeu

moet men de meerderheid navolgen, eg jicjj naer den tijd *Ü iejiikkeu.

Nieuwe bewijzenvan zij. ne overtrefFelijkheid.