is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoroaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44# VERGELIJKING VAN ZOROASTER,

wenscht alleenlijk, dat de reede die woedende fchokkingen der Ziel bedaere en geleide. Hij vindt zelfs een foort van nuttigheid in de maeling der driften, door dat dezelve aentoont , dat zonder de oprechtheid van het hart, men de uiterlijke beoefening der deugd niet zeker kan maeken (i). Daer en boven vleidt hij nimmer op eene laffe wijze den fmaek , de hoofdigheid , en de zwakheeden zijner Leerlingen. Hij fchijnt hen altijd te zeggen: De Hemel heeft in uwe harten eenen trek naer rechtvaerdigheid gegeeven, en door eene uitfteekende weldacd heeft hij die geplaetst in het geenU het voordeeligst kan zijn. Zijt dan doordrongen met dit denkbeeld, dat het rechtvaerdige en het nuttige dezelfde zaek bij den Mensch is ; hetzelve zal U vergenoegd over U zeiven maeken. Waekzaem op alle uwe daeden, wagt niet tot dat dezelven uitgevoerd zijn , om in het binnenst van uw hart neder te zien, en deszelfs ftem raed te pleegen. Voor dat gij iets doet, ondervraegt uw gewceten zonder vooroordeelen of omwe-

" gen,

(O Scientia fiuenfis, infra diftis locis. Er zou ccen e:n de aen zijn, zo men alle de uitnodigingen, door Confucius gedaen, om dc deinrd te eeren en dezelve aen te kweeken wilde aenhaelen. Hier, wil hij, dat men dezelve verkiest boven allo de fchatten der Waereld. Scientia finenfis liv' t. pag. 28. 29. & So. Daer, zegt hij, dat zij de wortel van alle goed is , en de gewichtigfte zaek des levens be hoort te zijn. Ibidem pag. 20. elders, zegt hij, fpreekende over de driften, dat zo zij in de juiste paelen blijven diu ftaet genoemd wordt de volmaekte overeenftemuiin* der drift met de reden , en dat dit foort van midden, de natuurlijke ftaet, of de natuur van een redelijk weezen is. Seieü. Iia linenfis liv. 2. pag. 41. & 4a. " •