Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 3

ÜI. Summa. Staat der Kosten voor deËataaffcké

Zeemagt en Defenfie te iVuiert

No. i. Tot afbetaaling van agterItallige Kostpenningen , met uitzondering van de oude Friefche Kostpenningen , mitsgaders voldoening van Schulden, van 1795 tot 1798 gecontracteerd 5 zo als mede van die Schulden, weike vóór 1795 gecontracteerd zyn, ten opzichte van Schepen, die 11^1795 inden dienst zyn gecontinueerd, voor zover deeze lom kan (trekken . ƒ 2,500,000- o- «

No. 2. Voor een jaar Soldyën en Kostpenningen voor alle de Officieren 4 Onder-Officieren en verdere Schepelingen, berekend over 8oöo Matroozen, a / 24. *s maands per kop. . i 2,304,00a- d- 0

No. 3. Voor aankoop van Zeil en ander Doek, Touw en Yzerwerk, gefchut en Ammunitie, dagelyks onderderhoud def Schepen , en voor alles het geen verder tot het Equipeeren derzelve betreft, berekend als vooren, a f. 16. 'smaandsperkop . . 1,536,000. ö- 0

No. 4, Voor nieuwe Aanbouw en Reparatie van 'sLands Schepen, mitsgaders tot herftelling van eenige Schepen , in het Nieuwe Diep gelegen hebbende .... 1,290,000- o- «/

No. 5. Voor de voltooijing van de reeds aanbefteede Werken aan de Haven te Medemblik, mitsgaders voor het herftellen van dedoorden Vyandtoegebragte fchade aan de Magazynen &c. aldaar . 120,000- 0- a

No. 6. Voor het onderhoud van 's Lands Gebouwen, Werven, Werken $ Gereedfchappen voor de Werven, Kaagen, Monfter- en Recherche-Schuiten $ jachten, Vlotten en kleindere Vaartuigen aan'sLands Werven enz» é 1 200,000- Q- 6 B a No. 7»

Sluiten