is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene begrooting der staatsbehoeftens voor de Bataafsche Republiek, over den jaare 1800

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44 )

XX. Summa. Staat der Kosten, van het wortSéaa-

lig Gewest Bataafsch- Brabandi

No. i. Renten en Intresfen van a le in? Capitaalen ten lasten van dit voormaalig Gewest ftaande .' . .f 396,216-17- a

No. 2. Daggelden'en Tractementen der Leden van de Finantieele Commisfie en derzelver' Geëmployeerden . . 12,226- 0- O

No.' 3. Tractementen van den Ontfatfger-Genéraal, mitsgaders van de verdere Ontfangers enKos.ien op de Administratie 52,700- 0- p

No. 4. Tractementen der Leden en Ministers en verdere Bedienden van liet Hof van'Justitie . . . 15,000- o- o

No. 5. Onkosten van Procedures . 4,000- 0- o,

No. 6. Tractementen der Predikanten, Schoolleeraaren enz. . . 95,941- 9- 6t "No. 7. Subfidiën aan Steden, Geesteïyke Comptoiren, Godshuizen'en'Gèftichten .... 35,755- 8- 6t

No. S. Erfrenten, Beneficiën, Uitkeeringen, 'enz. . ^943- 3'. &

No. 9. Bedagte en onbedagte zaaken, \yaar onder Drukloonen, Schryf behoeften, Vuur, Licht, Kosten op herdrukken en fünrïotjeeren van het Klein Zegel, vallende, mitsgaders voor, de meerdere kosten, welke by het introduceeren van de nieuwe Organifatie der Rechterlyke, Magt, geduurende dit jaar binnen het. Departement van den Dommel, boven, en behalven het geen hier boven onder No. 4. en 5. is geaccordeerd, rouden mogen vallen.' . 50,000-0,©,

2o:e Summa.

ƒ 679,7S2- IS- ït;

Staat,