Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEBURGERS!

W v hebben dan eindelyk het genoegen dat wy U een ontwerp van een Regeerings- &gU menc kunnen aanbieden. Dat hetzelve niet vroeger ter Uwer kennisfc is gebragt g--worden, is buiten onse ferm d. De reden daar van, vertrouwen wy . zyn aan Ulieden volkomen bekend. Na dac het Provmaaal Beftuur van Holland, in het laatst van het afgeloopen Jaar gedecreteerd heeft: „ Dat de bewooners van „ Delft lD pelCtshay#n moeten gerekend ^oid.n eene

Gemeente uit te maaken , en aanipraak hebben op „dezelve Rechten, almeede gehouden te zyn tot „ dezelve Plichten; en worden alle voonge Deciee„ ten ten dien opzichten genoomen welken met oit „ Decreet niet zouden Coïncideeren by deczen öe„ houden voor te zyn vervallen." Zyn wy met onze meede Commisfarisfcn door de Grond- of- Wykvergadering te Delftshaven benoemd met Yver aan het werk §egaan ( en na eemge tusfehen Stomen hindernisfen welke do ,r hec Pruvmtiaal Beftuur wederom zyn opgeruimd, als perfisteerende by bn eens, en te recht genoomen Decreet:) hebben wy deeze onze moeijelyken taak ten einde gebragt- de zwaare maar tevens vercerende Lastpost, weike uyheden op onze Schouders heb gc'egd nee^ J°cn bezeffen, dat wy met omzichtigheid en Cordaatneia ons werk moesten voortzetten. . , i

Wy hebben getracht voor onze Medeburgers dit Regiement zodanig te richten, dat het, zo nai mogei>k, op de gronden van eene volkomen (jtxiKMEID en EENHEID gebouwd is. Wy brengen dus dit Regeerings- Reglement, ïngevo'gen den la.-,t aan ons gegeeven, ter Goed-, or, » af- keuring onder Ulieder Oog! beoordeeld ons weiK vrymoedigen befcheiden, en niets zal ons aangenaamerzyn, dan UUeder goede en gegronde aanroeren-

Sluiten