Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 5*

zijn, keur ik even goed, als ik thans zou afkeuren , dat men derzelver plaats liet vervangen door andere feesten , die ons de vijandlijkheden eener andere natie herinnerden. Niets is meer gefchikt om volkenhaat te koesteren en gemoederen te verbitteren, dan zodanige Godsdienftige feesten. Het neugt mij nog wel, dat ik, een kind zijnde , nimmer van een Spanjaard kon hooren fpreeken, of ik dacht tevens aan een wreed en affchuwlijk monfter. Gij zoud de gevolgen van zodanige jaarlijkfche herinneringen gezien hebben, zo wij immer met Spanjaards in oorlog waren gekomen. Al ware het dan, dat de Keik niet afgefcheiden ware van den Staat, zouden althans zodanige Godsdienftige feesten ongeoorloofd blijven. — Of 'er na iets Godsdienftigs in burgerfeesten moet komen, gelijk gij gaarne zoudt zien, hieromtrent moet ik weder van u verfehillen. Ik vind, om niets meer te zeggen, hier in eene groote wanvoeglijkheid , en een inbreuk op de vrijheid des gewetens.- De wijze van Godsdienstoeffening wordt daar door bepaald , en ik word gedrongen om mij van de Godsdienftige vergadering aftezonderen, wanneer ik hier in niet kan toeftemmen. De vrijheid van Godsdienst en deszelfs beöeffening is toch iets, waarvan ik niet het geringst gedeelte heb afgeftaan of kunnen afftaan, bij het aangaan van het maatfchaplijk verdrag; ik heb haar alleen ondergefchikt aan het grondartikel: bewaaring van orde en rust. Niemand mag dus daarop zelfs de geringfte bepaaling maaken. Ja, door Godsdienftige feesten op zodanige onderwerpen, als in het rapport vervat zijn, intertellen,

zco

Sluiten