Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning als zynen onverzoenlykften. vyand te befchouwen.

Nooit zal Frankryk dien waarlyk rampzaligendag vergeten, die niets anders dan ongelukken voorfpelde en waarvan de treurigfte gebeurdnisfen de voorfpellihg maar al te zeer bewaarheid hebben; dien dag , die hetzelve de kwaade trouw ontdekkende van hem, wiens grootmoedigheid het zo zeer had verheven, hetzelve, nevens de zoete vertroosting van eenen vader en vriend te vinden in hem, dien het tot uitvoerder zyner wetten verkozen had, ook van de hoop beroofde , van geen hinderpaal in deszelfs geheele hervorming meer te ontmoeten : het ziet zig van dit Oogenblik af tot het begin zyner loopbaan te rug gevoerd, en weder in een dier ftaatkundige pupten van beflisfing geftort, die niets dan geweldige bewegingen kunnen 'aanbrengen, die altyd vreeslyk en te dugten zyn voor eenen ftaat, en dikwyls deszelfs ondergang voleinden.

O gy! aanvoerders! gy medepligtigen van een zo fchandelyk ajs ftrafwaerdig gevolg! lafnartige en fnoode aanhangers der dwinglandy ! omgekogte bewerkers der ondeugden en misbruiken, die den troon der koningen omringen! Had gy de gevolgen berekend van eenen ftap, die noodwendig de verwoesting van Frankryk, of den ondergang des heerschzugtigen, die het alleen ontvlood om het des te beter te onderwerpen, moest na zig liepen ? Had gy de diepte van den vloed gepeild, dien het bloed moest doen ftromen, welke dezelve zou doen Horten, of de ketens gewogen, die dezelve voor uws gelyken fmeedde? Ja: uwe onmeedogende ziel is gefchapen om zulk een verfcheurend denkbeeld zonder fchroom te vestigen. De eigenzelfheid

en

Sluiten