Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looze wetten te maken, en de fchande van volftrekt afhanglyk te zyn van zynen eerften agent. Scheidsman der onderhandelingen aan de vreemde hoven; vry, om in wezens, die het minst nauwgezet in het ftuk van getrouwheid zyn, tot medehelpers te nemen; volftrekt meester van eene verbazende civiele lyst voor eenen amptenaar, wiens eigen domeinen reeds maar al te ryk waren, had de magtgevende vergadering in handen van Lodewyk XVI. alle mogelyke middelen gelaten, om de conflitutioneele akte, die de werkende grondbeginzels en het volkomen ontwikkeld zaad van al de rampen van Frankryk met zig bragt, te vernietigen of ten minften te . verydelen.

Ik weet niet, wat het meest moet verwonderen, of onbekwaamheid, eigenzinnigheid der franfche wetgevers in dit wanftaltig werk, of toejuichingen over de loftuitingen , welken de wysgeerte en de reden er aan gaven , of drift, verrukking, waarmede het franfche volk het ontvong ; er was ondertusfchen weinig doorzigt en verftand nodig , om er de tegenftrydigheden van intezien; was het nodig, dat eene treurige ondervinding kwam betogen, dat, wanneer het goed is, dat gefielde magten tegen elkander in evenwigt zyn , het gevaarlyk is, dat dezelven elkander dwarsbomen , tegenftreven, benyden , vernielen ? had men ondervinding nodig , om te weten, dat het conftitutioneel koningdom, in eenen ftaat, in welken het despotismus zulke diepe wortelen gefchoten had, en met die uitgeftrektheid van magt, die rykdom van middelen , waarmede men hetzelve onvoorzigtiglyk voorzien heeft, een ftaatkundig gedrogtwas, uic den aart beftemd, om de vryheid te verflinden, C 2, indien

Sluiten