is toegevoegd aan uw favorieten.

De Bataafsche wysgeer of Menchlievende[!] bedenkingen over den tegenwoordigen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fieid van den oorlog / dien gy het, met toeftemmmg uwer onderdrukkers en om hun te behagen , aandoet, en over de regtvaerdigheid van dien, welken het zelf tegen uwe defpooten voert van welken gy even zo veele voordeelen als het zelve zoud hebben kunnen plukken , indien oy het had gewild , en die gy er nog van zoud kunnen plukken, mdien gy wilde, doordien uwe zaak dezelfde is.

Ik zal u niet zeggen, den ftaat van onderdruklang, onder denwelken het franfche Volk voor deszelfs eerfte omwenteling van 1789 zuotte, te beoordelen naardien , welken gy zelven& ondervind; gy zoud dien van Frankryk flegts ten halve gevoelen, want het is denklyk, dat <ry al de yslykheden van den uwen niet gevoelt, W dat gy dien verdraagt. Slaat dan het oog op de fchets, die ik u van dit fchriklyk tafereel o-a maken. to

Geen zekerheid noch voor perfoonen, noch voor bezittingen; eene volftrekte regering, waarvan het willekeurige zig van den eenen kant uitftrekt van den monarch, als den ftam, tot den Iaatften kommies der ministers, en van den anderen kant tot den Iaatften amptenaar ; panters en impostmeesters , van welken ieder hunner ongeftraft met de vryheid der burgers den fpot dreef en hunne bezittingen als zynen prooi befchouwde; eene inquifitie van policie, die zig van allerlei flinkfe en fchandelyke middelen bediende, die zelfs de minfte gedagten fmoorde, tot in den fchoot der huisgezinnen wantrouwen en agterdogt verfpreidde en van de maatfchappy een toneel van verradery maakte door dé verklikking , van ongeregtigheid door de lastering, en van valschheid door de vrees; holen, veeleer