Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i£4

te voor u en voor de mensehheid, dat zy edelmoedig genoeg waren om my door hun gedrag te logenftraffen, maar, indien zy edelmoedig waren, zouden zy uw bloed niet doen ftromen om eene onregtvaerdige zaak, welke zy alleen verdedigen met oogmerk om u te onderdrukken.

Welk fchriklyk vooruitzigt voor u volken? door welk noodlot voorziet gy het niet ? en indien gy het voorziet, door welk wonder van domheid zyt gy er niet door verfchrikt, indien het u verfchrikt, welk eene misdadige gevoelloosheid, er het kwaad niet van voortekomen ! Men verkoopt u reeds in Duitschland even als veragtlyke vegters; men dryft er reeds handel met uwe dapperheid, met uwen moed, en met uw bloed; wagt gy, dat men u voor den meeftbiedende op de markten ten toon ftelle, om , in andere gewesten, de wonderzinnigheden van eenen barbaarfchen koper te gaan dienen ? of om u aan arbeid overteleveren, die eertyds de ftraf der ' grootfte deugnieten was? wagt gy, dat een onmenschlyke despoot, om zyn verdriet te verdryven , op uwe hoofden het moordadig ftaal kome beproeven, hetwelk het vernuft gefmeed heeft ? of dat een dweepzugtige mufti voor u den houtftapel in brand fteke, waarmede zyne dwinglandfche onverdraagzaamheid de reden dreigt? O volken! volken! welken het voorledene wegens het toekomende moeft onderrigten , laat het tegenwoordige u ten minften leren én wagt niet, dat men u van den mensch niets meer late, dan die uiterlyke gedaante, welke men u niet kan ontroven, die leden , welken men nodig heeft, en dat voor al het overige tot den harden en onterenden ftaat brenge van die nuttige dieren, welken men alleen voed, om ze, met den ftok in de hand,

tot

Sluiten