Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 ]

handen in de Registers van II, II. Mog., onder den datum van 14 January 1796.

Onze Commisfarisfen zich herrinnerende, dat eerst geheel op het einde van de maand October daar te vooren het Committé in volle werking was geraakt, verbeiden ook tot het einde der maand January, om het zeiven over het doen van de reekening te onderhouden; doch op den 29. dier maand hebben zy in hunne gewoone Conferentiën met de Leden van het Ccmmitté van Adminiftratie over dat gewigtig en belangryk onderwerp opzettelyk en ampel gefproken, en' dezelve aangemaand, om hunne reekening en verantwoording over de 6 eerfte maanden der Franfche Adminiftratie, •en dus tot ultimo January 1796 ingelloten, ten fpoedigften te vervaardigen, wanneer door dezelve Leden der Adminiftratie hun werd onder het oog gebragt, dat aangezien by hen noch geeneReekeningen van de P3yeurs,noch van een groot gedeelte vanMunicipaliteiten waren ingekomen, als mede niet van het Proviutiaal Committé van Stad en Lande, het welk by den aanvang onzer Franfche Adminiftratie met een gedeelte daar van in die Provintie zich belast had, en voor dat hunne Commisfarisfen hadden opgenomen en gefloten de reekening en verantwoording van het Committé van Franfche Adminiftratie in Zeeland, het welk by den aanvang der Adminiftratie aldaar, door de Regeering van Middelburg, met toeftemming van de toen dcrwaards gezonden twee Commisfarisfen uit het Committé van betaling was g'ëtablisfeerd, welke rtkening .niet voor den 3.1. January 1796. geheel en al is kunnen gefloten worden*

Ten einde dan de middelen te verzamelen, waar uit het Committé 'van Administratie zyne reekening zoude zamenftellen , werd in die conferentie van 29.; January met onze Commisfarisfen bepaald,, om by C 3 Cir-

Sluiten